Tuesday, 20/10/2020 - 09:40|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Cần Đăng

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học 

Tài liệu đính kèm: Tải về

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS CẦN ĐĂNG 
 
Căn cứ vào Điều lệ trường Trung học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Công văn số 156/SGDĐT-CTTT ngày 08/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học; Căn cứ Công văn số 24/PGDĐT ngày 15/02/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học; Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-PGDĐT ngày 04/01/2019 của Phòng GDĐT về kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” giai đọa 2018-2025 của ngành giáo dục và đào tạo; Căn cứ tình hình thực tế và nhiệm vụ giáo dục đạo đức kỹ năng sống cho học sinh; Xét đề nghị của Ban Giám hiệu, 
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử văn hoá của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THCS Cần Đăng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Văn phòng, tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể và học sinh trường THCS Cần Đăng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                                                          Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG - Như Điều 3; - Lưu: VT. 
 
 
 
 
 
 Tạ Ngọc Bƣu 

 

Tác giả: TẠ NGỌC BƯU
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 1
Tháng 10 : 292
Năm 2020 : 489.474